Giới thiệu về Đề xuất California 65

Căn cứ luật California, chúng tôi đang đưa ra cảnh báo sau cho các sản phẩm được liên kết đến trang này:

CẢNH BÁO: Ung thư và tác hại sinh sản - www.P65Warnings.ca.gov.

Dự luật 65, chính thức là Đạo luật Thực thi Nước uống An toàn và Độc tố của 1986, là luật yêu cầu cảnh báo cho người tiêu dùng California khi họ có thể tiếp xúc với các hóa chất được California xác định là gây ung thư hoặc độc tính sinh sản. Các cảnh báo này nhằm giúp người tiêu dùng California đưa ra quyết định sáng suốt về việc họ tiếp xúc với các hóa chất này từ các sản phẩm họ sử dụng. Văn phòng Đánh giá Nguy cơ Sức khỏe Môi trường California (OEHHA) quản lý Đề xuất 65 lập trình và công bố các hóa chất được liệt kê, trong đó bao gồm nhiều hơn 850 hóa chất. vào tháng Tám 2016, OEHHA đã thông qua các quy định mới- có hiệu lực vào tháng 8 30, 2018, thay đổi thông tin cần thiết trong Đề xuất 65 cảnh báo.

Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào liên kết ở trên.